OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Objednání zboží
 4. Místo plnění
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné
 8. Záruka
 9. Závěrečná ustanovení

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující podáním závazné objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží poskytnuté kupujícímu v textové podobě. Pro nákup v internetovém obchodě http://b2b.beam.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://b2b.beam.cz, tj. společnost BEAM ČR s.r.o., se sídlem Praha 4, Libušská 391/215, PSČ 142 00, IČ: 270 64 352, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93654, adresa provozovny BEAM ČR s.r.o., Jesenice u Prahy, V Areálu 1227, PSČ 252 42, IČP: 370 3089, a kupujícího. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.


Zpracování osobních údajů a jejich využití


Přístup na stránky 
http://b2b.beam.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů (uživatelem se rozumí každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu http://b2b.beam.cz - dále také „e-shop“). V takovém případě bude prodávající (coby správce) s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje kupujícího coby subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 citovaného zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese objednavky@beam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

Předmětem smlouvy mohou být pouze položky výslovně uvedené v objednávce kupujícího z e-shopu (dále také jako „zboží“ nebo „výrobky“). Váhy, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách http://b2b.beam.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinně předepsaných údajů a náležitostí objednávky. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, má možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Odesláním závazné objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Prodávající po podání objednávky kupujícím bezodkladně potvrdí její obdržení a to emailem adresovaným kupujícímu. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena v okamžiku podání závazné objednávky kupujícím a jejího potvrzení prodávajícím.


Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, odmítnout.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informován telefonicky anebo prostřednictvím emailu (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře).

 

4. MÍSTO PLNĚNÍ

 

Místem plnění je při osobním odběru centrální sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen v provozovně prodávajícího (výdejním centrálním skladu) - BEAM ČR s.r.o., V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: +420 244 471 297, +420 241 400 799, předložit kopii elektronické objednávky. 

 

5. CENA A PLACENÍ

 

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách http://b2b.beam.cz jsou platné v okamžiku podání závazné objednávky kupujícím a jsou uváděny jako konečné. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.  Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy je uvedena níže), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny při fakturaci. Kupující může zboží zásadně převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání objednaného zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na kupujícím zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato následná nemožnost plnění vznikla. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

Zboží je kupujícím v České republice zasíláno expresní přepravní službou DPD nebo Toptrans.

 

6. DODACÍ LHŮTA

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech potřebných podkladů a informací od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 
Většina zboží je dostupná v centrálním skladu prodávajícího. Někteří výrobci zboží ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Proto, jedná-li se o důležitou objednávku (míněno ze strany podnikatele), doporučuje prodávající kupujícímu, aby si telefonicky vyžádal od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě prodávajícího, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiné srovnatelné zboží. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má kterákoliv ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit.

 

7. DOPRAVNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

 

Přehled možných způsobů doručení zásilek:

Toptrans

dle objemu zboží

DPD – Expresní přepravní služba, pouze pro zákazníky z ČR.

dle objemu zboží

Osobní odběr - V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy (sklad).

0.00 Kč

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou

0.00 Kč

Bankovním převodem.                   

0.00 Kč

V hotovosti při osobním vyzvednutí.                                 

0.00 Kč

Platební kartou při osobním vyzvednutí. (Platí pouze pro osobní odběr v centrálním skladu BEAM ČR s.r.o., V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy. 

0.00 Kč

 

8. ZÁRUKA

 

Záruku na jakost („záruční doba“) prodávaného zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než případná zákonná záruční doba. Není-li v katalogu, na webových stránkách http://b2b.beam.cz  či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného zboží jinak, činí záruční doba na zboží všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě.

Je-li dána záruční doba delší než 24 měsíců, jedná se o záruku složenou ze zákonné záruční doby 24 měsíců a smluvní záruky poskytované společností BEAM ČR s.r.o. Maximální délka reklamačního řízení ve smluvní záruce je 60 dní. Předmětem smluvní záruky je dodání náhradního dílu. Předmětem smluvní záruky nejsou náklady na práci, náklady na dopravu servisního technika na místo opravy a zpět, ani jiné náklady na dopravu (např. poštovné).

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Místo, kde lze uplatnit reklamaci: osobně na adrese BEAM ČR s.r.o. Jesenice u Prahy, V Areálu 1227, PSČ 252 42 (centrální sklad prodávajícího) nebo na telefonu tel.č.: 241 400 799, 244 471 297, kde operátor kupujícího instruuje, informuje a sdělí mu, jak postupovat.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://b2b.beam.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním podáním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Případná zvláštní ujednání s kupujícím učiněná ve smlouvě o obchodním zastoupení mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.